Rafael Institut

Česká republika

Rafael Institut (RI) je společenství psychoterapeutů a pracovníků pomáhajících profesí, které spojuje profesní zájem o léčbu a prevenci psychických traumat, včetně jejich transgeneračního přenosu. Někteří z nich mají osobní nebo rodinnou zkušenost s řešením traumatu a jsou obeznámeni s procesy mezigeneračního přenosu traumatu, např. s holocaustem za druhé světové války, jiní se touto problematikou zabývají dlouhodobě. Členové Rafael Institutu se zabývají metodami, jejichž cílem je odpojit sekvence traumatických myšlenek a najít méně škodlivé prostory v psychice jednotlivce nebo postižené skupiny, pokud se zážitek nepodaří transformovat v přínosný. Rafael Institut nabízí tyto hlavní programy:

1. Sebezkušenostní výcvik, vzdělávání a supervize profesionálů, zejména těch, kteří pracují nebo chtějí pracovat s lidskými skupinami a psychickými traumaty (především s oběťmi skupinového násilí). Pro tyto odborníky vytváříme akreditované vzdělávací kurzy obohacené o téma psychologického traumatu nebo vzdělávací kurzy vytvořené na míru potřebám organizací či jednotlivců.

2. Dialog s veřejností o výsledcích výzkumu psychologického traumatu a o některých občanských tématech. Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli zprostředkovat naše znalosti a dovednosti v oblasti psychologie traumatu co nejširšímu okruhu odborníků i široké veřejnosti prostřednictvím různých aktivit: pořádáním pravidelných přednášek s diskusemi, vydáváním odborných textů a dalších akcí, také pořádáním místních či mezinárodních mezioborových konferencí (Domov a trauma: 2014, Civilisté ve válce: 2016, Velké skupiny a jejich osudy:2018, Pravdivost a její potlačování: 2020 - pořádaná ve spolupráci se spolkem IRENE, je výrazem tohoto zájmu a umožňuje dialog nejen s odborníky, ale i s širokou veřejností).

3. Psychoterapie traumatu holocaustu a jeho transgeneračního přenosu, individuální i skupinová v Centru Rafael. Za našimi aktivitami zastřešenými Rafael Institutem stojí dlouhodobá tradice, která je spjata s politickým vývojem v naší zemi v posledních třiceti letech. Specifikem Rafael Institutu je propojení s aktivitami Charty 77 a celospolečenský zájem.

Více o Rafael Institutu: www.rafaelinstitut.cz

Ústav etnologie a sociální antropologie SAV

Slovensko

Ústav etnologie a sociální antropologie Slovenské akademie věd (ÚESA SAV) se dlouhodobě zaměřuje na problémově orientovaný výzkum reagující na aktuální regionální i globální společenská témata a problémy. Mezinárodní spolupráce zahrnuje projekty zaměřené na socioekonomickou transformaci a strukturální společenské změny: aktuální výzvy a problémy rodin v různých fázích životního cyklu jejich členů, stárnutí populace, transgenerační komunikaci a traumata, paměť holocaustu, inkluzi menšin, konspirační teorie a náboženství na Slovensku v pozdním novověku.

IESA SAV se rovněž podílí na mnoha multilaterálních a bilaterálních výzkumných a vzdělávacích projektech. Jedním z posledních byl projekt Zločiny proti civilnímu obyvatelstvu za 2. světové války: (2011-2016), na němž se za Ústav podílela Dr. Monika Vrzgulová a jehož koordinátorem bylo Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu.

IESA SAS rozvíjí aktivní spolupráci s externími institucemi a organizacemi veřejné správy a třetího sektoru. Podílí se na aplikovaných projektech zaměřených na výzkum paměti nedemokratické minulosti a holocaustu v současné společnosti, rozvoj občanské společnosti a integraci vyloučených sociálních skupin. Mezi poslední projekty patří spolupráce s Nadací Milana Šimečky a Dokumentačním střediskem holocaustu (např. projekt pro učitele o rasové nenávisti, politice paměti a holocaustu).

Více o Institutu: https://uesa.sav.sk/?q=en

Maďarská hospicová paliativní asociace

Maďarsko

Maďarská hospicová paliativní asociace (HHPA) jako národní sdružení byla založena 19 hospici v roce 1995. V roce 2016 má HHPA 46 členských sdružení.

Maďarská hospicově-paliativní asociace převzala od roku 1995 významnou úlohu při koordinaci a organizaci maďarského hospicového hnutí: zejména při vytváření jeho právního zázemí, při formování národního vzdělávacího systému, při vydávání učebnic a standardů a při udržování kontaktu s osobami s rozhodovací pravomocí.

Díky činnosti HHPA je hospicová péče financována z Národního fondu zdravotního pojištění, hospicové směry jsou zahrnuty do Národního programu boje proti rakovině (2005) a Maďarská hospicově-paliativní asociace se stala členem Národní zdravotnické rady (2006).

Další informace: https://hospice.hu/en/association

Od roku 2001 funguje v nemocnici MAZSIHISZ (Federace maďarských židovských obcí) hospicový tým, který doplňuje programy domácí péče a sociálních služeb Federace.

Více informací: https://www.szeretetkorhaz.hu/Hospice-p-hu.html

Univerzita Marie Grzegorzewské

Polsko

APS (Univerzita Marie Grzegorzewské): Univerzita Marie Grzegorzewské byla během svého stoletého působení místem hledání pravdy, předávání vědomostí a pěstování kultury. Všichni studenti naší univerzity, kteří se připravují na povolání známá jako povolání sociální důvěry, jsou vzděláváni v duchu tolerance, inkluze, ale zároveň odporu vůči všem formám diskriminace. Záměrem Univerzity Marie Grzegorzewské je vychovávat osvícené a tvůrčí odborníky, kteří dbají jak na rozvoj své vlastní osobnosti, vědeckého a odborného zaujetí a praktických dovedností, tak i na péči o všestranný rozvoj lidí a prostředí, pro které budou pracovat.

Polsko na gauči: Projekt Polsko na gauči je iniciativou skupinových analytiků z Institutu skupinové analýzy Rasztów se sídlem ve Varšavě, jejímž cílem je vybudovat bezpečný prostor pro rozhovor - základ společenského života. Zaměřuje se především na pořádání reflektivních občanských workshopů, které se konají od roku 2014 v různých městech v Polsku a také v zahraničí (např. v Německu). Chtěli jsme poskytnout prostředí, které by podnítilo diskusi mezi lidmi s různými názory např. na společenské nebo politické otázky. Polsko na gauči bylo velmi inspirováno aktivitami skupin analytiků, kteří žijí ve společnostech, kde byly sociální konflikty velmi živé: Izrael a Srbsko. Tento model pomáhá pracovat s konfliktními situacemi v narušených nebo traumatizovaných komunitách a analyzovat dopady transgeneračního přenosu. Kombinuje práci s malými, ale i velkými skupinami.

Další informace: www.aps.edu.pl